Chuyện nghề, Nhật kí

Nay viết tiếp một chặn 2018 ^^

Không cần phải tới 8 tháng đâu, Nay tôi lại viết tiếp rồi, mới hôm qua đi quận 9 chơi, vui quá :]] không cần quá xa, chỉ cần đi đến nơi chưa biết đường thì cũng có cảm giác vui vẻ khi mò đường. Nay tóm tắt lại tình hình giao dịch vậy, tôi đã ghi chép hơn tháng rồi. Đầu 2018 tôi ghi chép tỉ mỉ…

Tiếp tục đọc